Merkezi Finans ve İhale Birimi

 

 

TR90 Düzey 2 Bölgesi

(Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon)

Kalkınma Programı

 

Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı

 

Hibe Başvuru Formu

 

Açık Teklif Çağrısı

 

Bütçe Satırı: Avrupa Komisyonu Genel Bütçesi 22.020401 no.lu Kalemi

İlgi: CFCU/TR0502.02/LDI

 

Başvurular için Son Tarih: 13 Haziran 2007

 

 

 

Başvuru Sahibinin Adı:

FINDIKLI HALK EĞİTİM MERKEZİ

 

 

Kayıt No:

DOKAP-LDI-...............

(sadece resmi kullanım içindir)

 


UYARI

 

 

 

Lütfen bu formu gereken dikkati göstererek okuyun ve Başvuru Rehberine uygun olarak doldurun.

 

Başvuruların değerlendirme süreci değişmiştir. Projeniz ancak Proje Ön Teklifiniz incelenerek kabul edildiği takdirde değerlendirmeye alınacaktır. Uygunluk Kontrolü, Sözleşme Makamı (Merkezi Finans ve İhale Birimi)tarafından istenilen destekleyici dokümanlara ve Başvuru Sahibi’nin yetkili kimse(ler) tarafından imzalanan başvurusu ile birlikte gönderilen beyanına dayanılarak, projenin son değerlendirmesinden elde edilecek puana göre şartlı kabul edilen projeler için yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELGELERİN SIRASI:

 

Lütfen belgeleri aşağıdaki sıraya göre sununuz:

 

I. PROJE ÖN TEKLİF FORMATI – en fazla 4 sayfa (Arial 10) – ayrı bir şekilde zımbalanmalı ve sunulmalıdır.

 

II. BAŞVURU FORMU – Aşağıdaki belgeleri ekleyiniz:

1.      Bu Başvuru Formunun I, II, III ve IV nolu kısımları Türkçe veya İngilizce olarak,

2.      Mantıksal Çerçeve (Ek C) Türkçe ve İngilizce olarak,

3.      Bütçe (Ek B) Türkçe ve İngilizce olarak,

4.      Proje Koordinatörünün ve Projede Görev Alan Diğer Kilit Personelin Özgeçmişleri (Ek F) Türkçe veya İngilizce olarak,

5.      Eğitim Faaliyetleri Öneren Projeler İçin Önerilen Eğitim Kurslarının Müfredatı (Ek E) Türkçe veya İngilizce,

6.      10.000 Avro’yu Aşan Makine ve Ekipman Alımı Durumunda Bunlara İlişkin Proforma Faturalar ve Ekipmanın Detaylı Tanımı (Ek G) - Türkçe,

7.       İngilizce Olarak Proje Özeti, Faaliyet Planı, Bütçe ve Mantıksal Çerçeve (Yalnızca Türkçe Yapılan Başvurular İçin) (Ek D).

 

III. KONTROL LİSTESİ - (Hibe Başvuru Formunun V no’lu kısmı) –Lütfen kontrol listesini doldurunuz, ayrı bir şekilde zımbalayınız ve sununuz.

 

IV. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI – (Hibe Başvuru Formunun VI no’lu kısmı) – Lütfen Beyanı doldurunuz, yetkili kişi(ler)e imzalatınız, ayrı bir şekilde zımbalayınız ve sununuz.

 

Yukarıda belirtilen belgeler 1 asıl ve 2 kopya olarak sunulmalıdır.

 

Proje Ön Teklifi, Başvuru Formu, Faaliyet Planı, Bütçe ve Mantıksal Çerçeve ayrıca elektronik formatta (disket veya CD) da sunulmalıdır. Elektronik format, matbu versiyonla tam olarak aynı içeriğe sahip olmalıdır.

 

ÖNEMLİ!

 

Daha sonraki aşamalarda ve yalnızca koşullu olarak kabul edilen başvuru sahiplerinden talep edilse bile, Başvuru Rehberinde listelenen destekleyici dokümanların başvuru sahibinin uygunluğunun doğrulanması için gerekli olduğunu göz önünde bulundurunuz. Bu belgelerin  belirlenen zaman zarfında sunulamaması durumu (10 iş günü) başvuru sahibinin değerlendirme sürecinden dışlanmasına neden olabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kayıt No:

DOKAP-LDI-

(sadece resmi kullanım içindir)

 

 

 

 

 

 

TR 90 Düzey 2 Bölgesi

(Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon)

Kalkınma Programı

 

 

Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı

 

 

 

 

 

PROJE ÖN TEKLİF FORMATI

 

 

 

 

 

Başvuru Sahibinin Adı:

FINDIKLI HALK EĞİTİM MERKEZİ

 

 

 

Yasal Statüsü[1]:

KAMU KURULUŞU

 

 

 

Proje Başlığı:

(en fazla 8 kelime)

DOĞU KARADENİZ’DE KIRSAL MİMARİYE RESTORASYON ELEMANI YETİŞTİRME PROJESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lütfen Proje Ön Teklifi’ni ayrıca zımbalayınız ve Başvuru Formuyla beraber ayrı olarak zarfa koyunuz.

 

1. Proje Özeti   Lütfen şu bilgileri sağlayınız:

 

1.1       Teklif edilen Projenin kısa açıklaması.

Projenin Türü

Yerel  kalkınma için işsiz gençlerin istihdam amaçlı eğitimi

Projenin Süresi

11 ay

Projenin amaçları

Genel Amaç(lar) : Türkiye’de bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve  yerel kaynakların kullanımı yolu ile bölgesel  kapasitenin artırılması hedeflerinin desteklenmesidir.

Özel Amaç: Doğu Karadeniz Bölgesinin kırsal mimarisinde özellik arz eden yapıların restorasyonu işinde istihdam edilebilecek donanıma sahip restorasyon elmanı yetiştirmek.Bu yol ile bölgenin turizm cazibesini arttırmak.Yeni istihdam alanlarına olanak tanımak.

Ortak(lar) ve Yasal Statüleri[2]

Fındıklı Belediyesi,Karadeniz Teknik Üniversitesi,Rize İl Özel İdaresi

Hedef grup(lar)[3]

Fındıklı İlçesinde yaşayan ve 18-40 yaş gurubuna dahil 30 genç işsiz ve ilçede gelişmekte olan turizm sektörünün tüm paydaşları.

Nihai Faydalanıcılar[4]

Proje kapsamında restorasyon eğitimi alan kişiler kendi çevrelerinden başlayarak bölge düzeyinde hizmet sunabileceklerdir.Bölgenin en önemli turistik değerlerinden olan kırsal mimarinin korunması bölge düzeyinde turizm hareketliliğine alt yapı oluşturacağı için nihai faydalanıcılar bölge düzeyinde olacaktır.

Beklenen Sonuçlar

Bölgede kırsal mimarinin onarımı için  yerel  işgücü potansiyeli doğacaktır.Yerel kaynaklarla yerel sorunlar çözümlenecek.Bölgenin korunan kırsal mimarisi bölge turizmi için önemli altyapı olma rolünü koruyabilecektir.

Temel Faaliyetler

1-KTÜ Mimarlık bölümü tarafından yerel ustalar ve kursiyerler için eğitim programları hazırlanacak.2-Eğitim programları doğrultusunda uygulamaların da yer aldığı eğitimler yapılacak.3-Proje kapsamında yapılan eğitim çalışmaları ve  Fındıklı İlçesinde yer alan özellikli kırsal mimari eserlerinin tanıtımını içeren bir katalog oluşturulacak. 

Projenin kapsadığı Bölge

Rize ilinin Fındıklı İlçesi ve köyleri

 

Projenin Toplam Uygun Maliyeti

Sözleşme Makamından İstenen Hibe Tutarı

Projenin Toplam Uygun Maliyetinin Yüzdesi %[5]

75.774,00          AVRO

68.196,00       AVRO

% 90

 

 

 

 

 

 

 

 

2. İlgililik: Lütfen aşağıdakileri açıklayınız:

 

2.1       Projeniz hedef bölgelerin ihtiyaçları ve sorunlarıyla ne kadar ilgili? Proje Türkiye’de bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması  ve yerelde kurumsal kapasitenin artırılması hedeflerinin desteklemektedir.

 

Bölgenin ekonomik ,sosyal ve kültürel yönden gelişimi açısından kollektif faydayı hedef alan faaliyetlerin geliştirilmesine , kalkınma için yerel faaliyetleri harekete geçirilerek  bölgede gelir getirici faaliyetlerin artırılmasına katkıda bulunulmaktadır.

Proje program bölgesinde belirlenen öncelik alanlarından ;

1-Bölgedeki insan kaynaklarının geliştirilmesi. 2-Program bölgesinde çevre dostu turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi 3-Kırsal alanlarda yaşam kalitesinin artırılması ve ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesinin desteklenmesi, 4-Gelir getirici faliyetlerin çeşitlendirilmesi başlıkları ile doğrudan ilgilidir.

Proje ile ;Bölgede hızla gelişmekte olan ekolojik turizm odaklı faaliyetler ile   kültür turizmi kapsamındaki aktiviteler için konaklama altyapısı ihtiyacının karşılnmasına katkı sağlanacak,bölgenin turistik değerlerinden birini oluşturan olan özgün kırsal mimarinin  sürdürülebilir kalkınma kaynağı olarak kullanılabilirliği desteklenecektir..

 

2.2               Bu proje sayesinde çözülecek problemler ve karşılanacak ihtiyaçlar nelerdir?  Proje kapsamında kırsal mimarinin restorasyonu  için eğitilecek olan restorasyon işçileri aracılığı ile bölge düzeyinde önemli bir işgücü açığı kapatılacaktır.Bölgede gelişmekte olan turizm için konaklama altyapısı olarak da değerlendirilmekte olan kırsal mimarinin korunması sağlanacaktır.Kırsal mimarinin turizm amaçlı olarak değerlendirilmesi ve korunmasına yönelik bölge düzeyinde farkındalık yaratılacaktır.

2.3               Dahil olacak aktörler kimlerdir? (nihai faydalanıcılar, hedef gruplar)? Projenin nihai faydalanıcılarını   turizm sektörü çalışanları,kırsal mimari için restorasyon firmaları ve çeşitli sebeplerle tahribata uğramış kırsal mimari yapılarının sahipleri oluşturmaktadır.Hedef guruplar ise proje kapsamında eğitime tabi tutulacak 5 yerel usta ve 30 kişilik kursiyer gurubudur

2.4               Amaçlar ve öngörülen sonuçlar nelerdir?Proje kapsamında eğitime tabi tutulacak olan yerel mimaride bilgi ve becerisi ile kendisini kanıtlamış 5 kişilik usta gurubu ve 30 kişilik kursiyer gurubunun istihdamı sağlanacaktır.Bölge düzeyinde restorasyon hizmeti sunacak girişimlerin kurulması sağlanacak.Restorasyon alanında duyulan işgücü açığının kapatılmasına katkı sağlanacaktır.Kırsal mimarinin korunması yönünde geniş kesimlerde farkındalık yaratılacaktır.Onarımı sağlanacak yapıların turizm için konaklama altyapısı olarak kullanımı sağlanacaktır.Bölgede gelişmekte olan turizm sektöründen bölge insanının doğrudan pay almasına olanak tanınacaktır.

2.5       Projenin Katma Değeri nedir (bu proje (merkezi ve yerel) yönetim faaliyetlerine ve  kamu-dışı kesimin uyguladığı projelere ne gibi katma değerler sağlayacaktır)?Fındıklı ilçesi Doğu Karadeniz Kırsal Mimarisinin günümüze kadar gelebilmiş özgün örnekleri ile bölge düzeyinde  bir öneme sahiptir.İlçemizde korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edilmiş çok sayıda Göz Dolama Taş tekniği ile inşa edilmiş konak bulunmaktadır.Kemer taşlı köprüler,serenderler, su değirmenleri ve araba yolu ile hiçbirine henüz ulaşım sağlanamayan yaylalarında özgün yapısı korunmuş yayla evleri bulunmaktadır.Bu eserlerden Meyveli Köyü Ahşap Camii Vakıflar bölge müdürlüğü tarafından 2007 yılı içerisinde onarım ihalesine çıkarılacaktır. Çağlayan Vadisinde yer alan konaklardan iki tanesi de turizm amaçlı kullanım maksadı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından projelendirilerek onarıma alınması çalışmaları sürdürülmektedir. Bu proje ile kamu ve özel sektör kaynakları ile onarımı düşünülen çok sayıda mimari yapının bölge kaynakları ve işgücü kullanılarak onarılmasına katkı  sağlanacaktır.Bölgede gelişimi desteklenen ekolojik turizm çalışmaları için konaklama altyapısının çözümüne önemli bir katkı sağlanmış olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

3. Yöntem ve Sürdürülebilirlik:

Lütfen aşağıdakileri açıklayınız:

3.1    Projenin temel faaliyetleri nelerdir?

 1-KTÜ Mimarlık bölümü tarafından yerel ustalar ve kursiyerler için eğitim programları hazırlanacak.Hazırlanacak eğitim programının ilk bölümü :Bölgede kırsal mimari yapılarının inşası ve onarımı konularında beceri sahibi olan ustaların ;Bölge mimarisinin temel özellikleri ve korunması gereken özgün yönleri alanlarında bilgilendirilmelerine yönelik olacaktır.Eğitilecek olan yerel ustaların nezaretinde 30 kursiyere işbaşında eğitim imkanı sağlanacaktır.KTÜ mimarlık bölümü tarafından hazırlanacak olan eğitim programının ikinci bölümü 30 kursiyerin  Doğu Karadeniz Kırsal Mimarisinin Restorasyonunda Teorik Eğitim içeriğinde olacaktır.Kursiyerlere yönelik olan teorik eğitim KTÜ mimarlık bölümü öğretim görevlileri tarafından uygulanacaktır.

.2-Eğitim programları doğrultusunda uygulamaların da yer aldığı eğitimler yapılacaktır.Çağlayan vadisinde yer alan bir Göz dolma Taşlı bir Konak,Derbent Köyü Taş köprüsü,Aksu Mahallesinde yer alan Ahşap Değirmen ve Hara köyünde yer alan Ömer’in Torunu Serender’i iş başında eğitim amacı ile kullanılacaktır.

3-Proje kapsamında yapılan eğitim çalışmaları ve  Fındıklı İlçesinde yer alan özellikli kırsal mimari eserlerinin tanıtımını içeren bir katalog oluşturulacak. Proje kapsamında eğitime tabi tutulacak kursiyerler ve ustalar ve öğretim görevlilerince Fındıklı ilçesinde yer alan 22 köy ve 8 mahallede yer alan özgün mimari yapıların fotoğrafları ve temel özelliklerini içeren   resimli bir kitap  oluşturulacak ve ilk aşamada 1000 adet basılacaktır.

3.2  Temel uygulama ortaklarınız kimler olacaktır, onlarla ilişkiniz ne kadar sürecektir ve onların projeye katılımı nasıl olacaktır?

 Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Fındıklı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği projenin ortağı olacaktır.Karadeniz Teknik Üniversitesi Proje kapsamında  uygulanacak eğitim programlarını hazırlamak,programın gerektirdiği teorik ve uygulamalı eğitimleri gerçekleştirmek olacaktır.

Fındıklı Belediyesi projeye eş finansman sağlayacaktır.ayrıca proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin istihdamlarına katkı sağlayacaktır.Fındıklı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Projeye eş finansman sağlayacaktır.Proje ortakları ile ilişkiler projenin başlamasından bitişine kadar devam edecektir.

Projenin sürdürülebilirliği nasıl sağlanacaktır?

Proje sayesinde Kırsal mimaride restorasyon becerisi ile donatılmış olan işsiz gençler için geniş bir istihdam alanı bulunmaktadır.Bölge düzeyinde gelişmekte olan turizm hareketliliği,bölgede kültürel değerlere olan duyarlılığının gelişmesi,bölgede korunması gereken kültürel varlık değeri taşıyan çok sayıda mimari yapının bulunması,bölgenin rutubetli iklim koşulları ve mimaride ağırlıklı olarak ahşap kullanımından kaynaklanan erken deformasyon gibi nedenler restorasyon alanında geniş bir iş sahası oluşturmaktadır.

Bunlardan başka kırsal mimarinin en özgün örneklerini barındıran yaylalarda turizm gelişmektedir.Henüz araba yolu ulaşımı bulunmayan yaylalarda geleneksel mimaride bir bozulma olmamıştır Ancak yaylacılık geleneğinin azalması nedeni ile buralardaki evlerin bir çoğu bakımsızlık ve doğal koşulların ağırlığı nedeni ile tahrip olmuştur.Son yıllarda ağırlıklı olarak turistik amaçlarla yaylalara olan ilgi giderek artmaktadır.Bu ilgiye paralel olarak buralardaki özgün mimari yapıdaki konutların onarılmaları gündeme gelmiştir Bu nedenle .proje kapsamında eğitim alan kursiyerlerin tamamının uzun yılar istihdamı söz konusu olacaktır.

3.3   Projenin çarpan etkisi olacak mıdır? Proje kapsamında yapılacak olan uygulamalı eğitim çalışması

a)Proje ile Turistik amaçlı konaklama amacı ile  kullanılabilecek çok sayıda özgün  yapı bölgeye kazandırılacaktır.

b)Kırsal mimarinin korunması alanında önemli bir farkındalık yaratılarak bölgenin kültürel dokusu korunacak,bölge kaynaklarının sürdürülebilir biçimde kullanımına olanak sağlanacaktır.

c)Bölgede ortaya çıkacak yeni ve kalifiye işgücü benzer amaçlı eğitim programlarını teşvik edecektir.

d)Kırsal alanda atıl durumda olan yapıların   yatırım alanı olarak girişimcilerin dikkatini çekmesi sağlanacaktır.

4. Uzmanlık ve İşletme Kapasitesi: Lütfen aşağıdakileri açıklayınız:

4.1 Kurum/kuruluşunuzun proje yönetimi konusundaki deneyimleri nelerdir?:Fındıklı Halk Eğitim Merkezi ilçemizde sürdürülmekte olan yaygın eğitim faaliyetlerini planlayarak uygulamaya koyan en geniş tecrübeye sahip kamu kuruluşudur.Hazırlığı yapılmakta olan proje konusuna benzer çeşitli eğitim faaliyetleri her yıl uygulamaya konulmaktadır.Hazırlanan proje ile  bölgemizin en büyük üniversitesi ile işbirliği yapılarak yeni bir eğitim programı oluşturulmuş ve uygulamaya konulacaktır. 4.2 Kurum/kuruluşunuzun ve ortaklarınızın projenizde belirtilen konularda deneyimleri nelerdir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kayıt No:

DOKAP-LDI-

(sadece resmi kullanım içindir)

 

 

 

TR 90 Düzey 2 Bölgesi

(Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon)

Kalkınma Programı

 

 

Yerel Kalkınma Girişimleri Hİbe Programı

 

 

 

BAŞVURU FORMU

Başvuru Sahibinin Adı:

FINDIKLI  HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

 

 

 

Proje Başlığı:

(en fazla 8 kelime)

 DOĞU KARADENİZ’DE KIRSAL MİMARİYE RESTORASYON ELEMANI YETİŞTİRME PROJESİ

 

I.       PROJE

1.         TANIM

 

1.1     Başlık (en fazla 8 kelime): Doğu Karadeniz’de Kırsal Mimariye Restorasyon Elemanı Yetiştirme Projesi

 

1.2     Yer(ler)Rize Fındıklı.

 

Ülke (ler),  Bölge(ler), Şehir(ler) 

 

 

1.3     Proje Maliyeti ve Sözleşme Makamından İstenen Hibe Tutarı

 

Projenin Toplam Uygun Maliyeti

Sözleşme Makamından İstenen Hibe Tutarı

Projenin Toplam Uygun Maliyetine Yüzdesi %

75.774,00      AVRO

68.196,00     AVRO

% .90

 

Dikkat: Projenin toplam uygun maliyetinin yüzdesi; Sözleşme Makamından istenen hibe tutarının, projenin toplam uygun maliyetine bölünüp 100 ile çarpımı sonucu elde edilir. Yüzde değerleri belirtirken 2 ondalık hane kullanınız.

 

Lütfen Dikkat: Projenin toplam maliyeti ve Sözleşme Makamından istenen tutar Avro cinsinden ifade edilmelidir.

 

1.4     Özet

 

En fazla 1 sayfa olacaktır.:Doğu Karadeniz Bölgesinde son yıllarda turizm alanında önemli gelişmeler yaşanmaktadır.Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında gözle görülür bir artış yaşanmaktadır.Bölge için öngörülen ekolojik turizm eksenli sürdürülebilir gelişme için bölgenin önemli kaynakları bulunmaktadır.Bu kaynakların önemlilerinden biri de bölgeye has özgün özellikler taşıyan kırsal mimari yapılarıdır.

            Doğu Karadeniz Bölgesinin kırsal mimarisi  bölgede gelişmekte olan ekolojik turizm için aynı zamanda konaklama altyapısı niteliği de oluşturmaktadır.Deniz kenarından başlayarak yaylaların 2500-3000 metrelik rakımlarına kadar  geniş bir alanda  sürdürülen turizm  hareketliliğinde son derce özgün değerlere sahip bölge mimarisi önemli ölçüde  konaklama altyapısı ihtiyacını da karşılamaktadır.

Konaklama nitelikli yapıların dışında bölgenin yaşam biçiminden kaynağını almış kültürel değerlere sahip çok sayıda taş köprü,serender,değirmen,cami ,asma köprü gibi yapılar da bulunmaktadır.

Bu özgün yapıların tamamında

1-Yapılarda  ağırlıklı olarak ahşap malzemenin kullanılması

2-Onarım sırasında eğitimsizlik nedeni ile yapılan tahribat

3-Yağışlı ve rutubetli ikim koşullarının yarattığı tahribat.

4-Kırsal alandan kentlere doğru işsizliğin de tetiklediği göç ve yapılarda bakımsızlık gibi sebeplerle  önemli sorunlar yaşanmaktadır.

Proje kapsamında yukarıda kısaca özelliklerine değinilen yapıların restorasyonu için  KTÜ Mimarlık Fakültesi tarafından hazırlanacak eğitim programı çerçevesinde ilk etapta 5 kişilik yerel usta ekibine   Kırsal Mimari İçin Restorasyon eğitimi verilecektir. Bu eğitimin ardından oluşacak usta ekibinin de destekleri ile Kırsal Mimari İçin Restorasyon eğitimi elemanı olarak eğitilecek 30 işsiz genç KTÜ Mimarlık Bölümünce hazırlanmış olan eğitim programı çerçevesinde uygulamalı eğitime tabi tutulacaklardır.Böylece  bölgede önemli bir işgücü yaratılacak ve istihdam alanı sağlanacaktır.Bu işgücü sayesinde gerek kamu kurumları tarafından yapılacak restorasyon çalışmaları için gerekse şahıslar ve özel girişimler tarafından  yapılacak restorasyon çalışmaları için nitelikli bir işgücü sağlanacaktır.

Proje kapsamında yürütülen  eğitim çalışmalarını ve Fındıklı İlçesinin özgün mimari yapılarının temel özellikleri ile fotoğraflarını  içeren bir kitap hazırlanarak ülke çapında halk kütüphanelerine dağıtımı yapılacaktır.

Projenin Süresi

11 ay

Projenin amaçları

Genel Amaç(lar) : Türkiye’de bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve  yerel kaynakların kullanımı yolu ile bölgesel  kapasitenin artırılması hedeflerinin desteklenmesidir.

Özel Amaç: Doğu Karadeniz Bölgesinin kırsal mimarisinde özellik arz eden yapıların restorasyonu işinde istihdam edilebilecek donanıma sahip restorasyon elmanı yetiştirmek.Bu yol ile bölgenin turizm cazibesini arttırmak.Yeni istihdam alanlarına olanak tanımak

Ortak(lar)

Fındıklı Belediyesi,Karadeniz Teknik Üniversitesi,Rize İl Özel İdaresi

Hedef grup(lar)[6]

Fındıklı İlçesinde yaşayan ve 18-40 yaş gurubuna dahil 30 genç işsiz ve ilçede gelişmekte olan turizm sektörünün tüm paydaşları.

Nihai Faydalanıcılar[7]

Proje kapsamında restorasyon eğitimi alan kişiler kendi çevrelerinden başlayarak bölge düzeyinde hizmet sunabileceklerdir.Bölgenin en önemli turistik değerlerinden olan kırsal mimarinin korunması bölge düzeyinde turizm hareketliliğine alt yapı oluşturacağı için nihai faydalanıcılar bölge düzeyinde olacaktır.

Beklenen Sonuçlar

Bölgede kırsal mimarinin onarımı için  yerel  işgücü potansiyeli doğacaktır.Yerel kaynaklarla yerel sorunlar çözümlenecek.Bölgenin korunan kırsal mimarisi bölge turizmi için önemli altyapı olma rolünü koruyabilecektir.

Temel Faaliyetler

1-KTÜ Mimarlık bölümü tarafından yerel ustalar ve kursiyerler için eğitim programları hazırlanacak.2-Eğitim programları doğrultusunda uygulamaların da yer aldığı eğitimler yapılacak.3-Proje kapsamında yapılan eğitim çalışmaları ve  Fındıklı İlçesinde yer alan özellikli kırsal mimari eserlerinin tanıtımını içeren bir katalog oluşturulacak. 

 

Rize ilinin Fındıklı İlçesi ve köyleri

 

 

 

1.5     Amaçlar

 

En fazla 1 sayfa. Projenin katkıda bulunmayı amaçladığı genel hedef(ler)i ve başarmayı amaçladığı özel hedefleri açıklayınız.

Genel Amaç(lar) : Projenin genel amaçları:Türkiye’de bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve  yerel kaynakların kullanımı yolu ile bölgesel  kapasitenin artırılması hedeflerinin desteklenmesidir.Proje kapsamında yapılacak olan eğitim faaliyeti bölgede istihdam alanı olan bir  işgücünü yaratma arzusunun yanında bölgenin en önemli kültürel değeri olan özgün mimari yapısının korunarak turizm altyapısı olarak  kullanılmasını sağlamaktır.Bölgede artacak olan turizm gelirleri ile bölge insanının yaşam kalitesinin iyileştirilmesi,istihdam alanları yaratılarak bölgeden göçün önlenmesi  ve bölgeler arası gelişmişlik düzeyi farklılıklarının bölge lehine iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Özel Amaç: Doğu Karadeniz Bölgesinin kırsal mimarisinde özellik arz eden yapıların restorasyonu işinde istihdam edilebilecek donanıma sahip restorasyon elmanı yetiştirmek.Bu yol ile bölgenin turizm cazibesini arttırmak.Yeni istihdam alanlarına olanak tanımaktır.Bölgede yer alan ve  çeşitli nedenlerle tahribata uğramış bulunan  mimari yapıların eğitimli eller aracılığı ile aslına uygun biçimde restorasyonlarına imkan sağlamak temel hedeftir.

Gerek bilgisizlik,gerekse maddi imkanların sınırlılığı  gibi nedenlerle bölge kültürünün en önemli değerlerinden birini oluşturan kırsal mimari yapılarında  meydana getirilen tahribatın örneklerini  bölgenin her yerinde görmek mümkündür.Göz dolma tekniği ile inşa edilmiş olup bölge iklimi ve diğer doğal dengelerine uygun yapıların bir bölümümün tuğla veya briket ile gelişigüzel onarılmaya çalışıldığı ,son derece kötü örneklere sıklıkla rastlanmaktadır. Araba yolu ulaşımının sağlandığı yaylalarda hiçbir mimari kaygı gözetmeksizin sadece beton yığını görünümünde yapıların hızla çoğaldığı ,mimari alanda tahribatın 2500-3000 metrelere kadar ulaştığı yer yer gözlenmektedir.Bu proje ile bölgede bu alanda yapılan tahribata dikkat çekileceği gibi önemli bir işgücü açığı da giderilmiş olacaktır.

 

 

1.6     Gerekçelendirme

 

En fazla 3 sayfa. Lütfen aşağıdaki bilgileri sağlayınız:

            Projenin Programın hedefleri ve öncelikleri ile ilgisi : Proje Türkiye’de bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması  ve yerelde kurumsal kapasitenin artırılması hedeflerinin desteklemektedir.Bölgemiz sahil kesiminde nüfusun yoğunlaştığı,sınırlı sürede iş veren düşük kapasiteli sanayi kuruluşlarına sahip olan,tarımda fındık ve çay gibi tek ürüne bağımlı bir ekonomik yapıya sahiptir.Bu durum bölgemizde göç ve işsizlik sorunu beraberinde getirmektedir.Hazırlanmış olan proje  bölgenin geliştirilebilecek temel kaynaklarından biri olan turizm potansiyeline katma değer sağlamayı hedeflemektedir.

Bölgenin ekonomik ,sosyal ve kültürel yönden gelişimi açısından kollektif faydayı hedef alan faaliyetlerin geliştirilmesine , kalkınma için yerel faaliyetleri harekete geçirilerek  bölgede gelir getirici faaliyetlerin arttırılmasına katkıda bulunulmaktadır.Bölge insanının gelişmekte olan turizm etkinliklerinden doğrudan pay almasını ve sürdürülebilir  kalkınmayı hedefleyen ekolojik turizm için kırsal mimari konaklama altyapısı olarak kullanılmaktadır.

Proje program bölgesinde belirlenen öncelik alanlarından ;

1-Bölgedeki insan kaynaklarının geliştirilmesini desteklemektedir.Bölgenin turistik ve kültürel değerlerinin  en önemlilerini oluşturan kırsal mimari çök çeşitli etkenlerden dolayı tahribata uğramaktadır.Bu mimari eserleri yaratan insan gücü ;Değişen kültürel değerler,üretim biçiminde meydana gelen farklılıklar,göç ve örgün eğitim sisteminin yerel ihtiyaçlara gore yapılndırılamaması gibi sebeplerle yok olma düzeyine gelmiştir.Yani mimari eserleri meydana getiren bölge insanı bunları onaracak bilgi ve beceriye sahip değildir.Dahası onarım adı altında estetik duygusundan yoksun ,kültürel değerleri dikkate almayan gelişigüzel müdahaleleri yapacak kadar da eğitimden yoksun durumdadır.

2-Programın bölgede çevre dostu turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi önceliği de proje kapsamında desteklenmektedir.Bölgede yaşan insanların kültürel değerleri ve yaşama biçimini bozmadan doğal kaynakların sürdürülebilir biçimde kullanımını öngören ekolojik turizm için en önemli altyapı kırsal mimaridir.Kırsal mimarinin restorasyonu alanında geliştirilecek işgücü bu alanda önemli bir farkındalık da yaratacaktır.

3-Programın Kırsal alanlarda yaşam kalitesinin artırılması ve ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesinin desteklenmesi amacı da proje kapsamında desteklenmektedir.Tek ürüne bağlı bölge ekonomisinde restorasyon işçiliği istihdam yaratacaktır.Gelişmesi tetiklenecek olan turizmden kırsal alanda yaşayanların elde edecekleri doğrudan pay  kırsal alanda yaşam kalitesini iyileştirecektir.

4-Proje ile ;Bölgede hızla gelişmekte olan ekolojik turizm odaklı faaliyetler ile   kültür turizmi kapsamındaki aktiviteler için konaklama altyapısı ihtiyacının karşılnmasına katkı sağlanacak,,bölgenin turistik değerlerinden birini oluşturan olan özgün kırsal mimarinin  sürdürülebilir kalkınma kaynağı olarak kullanılabilirliği desteklenecektir.

 

1.6.1                      Kapsanan bölgede belirlenen ihtiyaç ve sorunların tanımlanması. Bölge düzeyinde çok sayıda korunması gereken kültürel varlık olarak tescil edilmiş veya henüz bu kapsamda değerlendirilmemiş çok sayıda kırsal mimari eseri bulunmaktadır.Bu eserlerin büyük bir bölümü  bölgede gelişmekte olan ekolojik turizm için konaklama altyapısı olarak değerlendirilebilecek kapasitededir.Bunların dışında asma ve taş köprüler ,serenderler,çeşmeler,tarihi camiler,kiliseler ,su değirmenleri gibi tarihi ve kültürel varlık niteliği taşıyan yapıların büyük bir kısmı da zamanın ve iklimin tahribatı altındadır.Bölge mimarisini ortaya çıkaran kültürel ortamın ve geleneksel yaşam biçiminin terk edilmesine bağlı olarak bu yapıların korunması ve onarılması zorlaşmıştır.Artık kırsal alanda usta çırak ilişkisi içerisinde veya  planlı eğitim süreçleri ile bu yapıları ortaya çıkaracak,bunları onaracak iş gücü yetişmemektedir.Bölgenin kırsal mimarisini yaşatacak estetik duygusuna ve restorasyon becerisine sahip nitelikli iş gücü bulunmamaktadır.

Bu işgücü açığına rağmen bölge gençleri arasında yoğun bir işsizlik yaşanmaktadır.Proje ile  hem bölgenin kırsal mimarisi korunacak hem de genç işsizler restorasyon işçiliği alanında istihdam edilebileceklerdir.Restorasyon işçiliği sektörü ile desteklenecek olan ekolojik turizm bölge insanın turizm hareketliliğinden doğrudan pay almasını sağlayacaktır.

1.6.2          Hedef grubun(ların) ve Nihai Faydalanıcıların tanımı ve tahmini sayıları : Kırsal Mimari İçin Restorasyon Elemanı Yetiştirilmesi Projesi  kapsamında 5 yerel usta ve 30 kişilik genç işsiz gurubu eğitilecektir.Bu kişiler ve aileleri sağlanacak istihdam dolayısı ile projenin hedef gurubunu oluşturmaktadırlar.

Nihai faydalanıcı gurubu ise bölge düzeyindedir.Yetiştirilecek olan iş gücünden  kamu ve özel kesime ait bütün kırsal mimari yapılarının onarımı için faydalanılacaktır.Bölgede gelişmekte olan turizmin  altyapısında önemli bir eksiklik durumunda olan   konaklama alt yapısının  bölge insanına doğrudan gelir getirecek biçimde çözümlenmesine katkı sağlanacaktır.

1.6.3        Bu hedef grubun(lar) seçilme nedenleri ve bu grupların ihtiyaçlarının ve sorunlarının tanımlanması. Bu proje, hedef grubun(ların) ve Nihai Faydalanıcıların ihtiyaçlarına nasıl cevap verecek?

Fındıklı ilçesinde tarımsal alanların sınırlılığı,yetiştirilecek tarımsal ürün yelpazesinin darlığı,bölgenin coğrafi yapısı ve iklim şartlarının  tarımsal alanda üretime getirmiş olduğu sınırlandırmalar,sınırlı sürede iş sağlayan çay sanayisinin dışında herhangi bir sanayi kolunun gelişmemesi  gibi sebeplerle bölgeye  işsizlik ve göç sorununu beraberinde getirmiştir.İlçedeki eğitim kurumlarından mezun olanların edinmiş oldukları becerilerle  istihdam edilmeleri sağlanamamaktadır. Orta öğrenimden mezun olanlardan üniversiteye gidenlerin oranı  %3’lük seviyelerdedir.Bu durum gençler arasında yoğun bir işsizlik sorununun yaşanmasına neden olmaktadır.Eğitime tabi tutulacak olan 30 kişilik genç işsiz gurubun seçilmesinde özel bir neden bulunmamaktadır.Eğitime isteklilik ve bir orta öğrenim kurumundan mezun olmak şartları tercih sebebi olacaktır.Kursiyerlerin eğitiminde görev alacak olan 5 kişilik usta gurubunun belirlenmesinde  ise ilçede Kırsal Mimari Eserlerinin inşası ve onarımı alanlarında kendilerini kanıtlamış olmaları ölçüsüne riayet edilecektir.

Proje ile restorasyon işçiliği alanında işgücüne ihtiyaç duyan işletme,şahıs ve kamu kurumlarına hizmet sağlanacaktır.Proje kapsamında gelişmesine katkıda bulunulacak olan turizm aktivitelerinden de bölge düzeyinde yarar sağlanacaktır.

Projenizde çevrenin korunmasına yeterli özen gösterildi mi?Proje ile bölgenin doğal ve kültürel dokusuna herhangi bir olumsuz etki söz konusu olmayacağı gibi bu değerlerle ilgi farkındalık yaratılması,bu değerlerin bölgenin gelişmesi için sürdürülebilir ölçülerle kullanılmasına katkı sağlanacaktır.

 

 

1.7     Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklaması

 

En fazla 9 sayfa. Sonuçlara ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek her bir faaliyetin adını ve detaylı açıklamasını, bu faaliyetlerin neden seçildiğini gerekçelendirerek ve eğer varsa, her bir ortağın (ya da iştirakçilerin ya da alt yüklenicilerin) faaliyetlerdeki rolünü belirtiniz. Bu bağlamda; faaliyetlerin ayrıntılı açıklaması faaliyet planının tekrarı şeklinde yapılmamalıdır (Bkz. bölüm 1.9).

 

Projenin hibe desteğine değer bulunması durumunda aşağıda maddeler halinde belirtilen faaliyetler gerçekleştirilecektir.

1-Projenin birinci ayında Projenin yürütülmesinden sorumlu ,proje kapsamındaki görevleri tanımlanmış ve kendilerine   yazılı olarak  görev ve sorumlukları  bildirilmiş bir proje yürütme ekibi oluşturulacaktır.Proje yürütme ekibi proje ortaklarının belirlemiş oldukları kişilerden oluşacaktır.

2-Projenin 2.ayı boyunca uygulanacak projenin görsel ve yazılı basında tanıtımı sağlanacaktır.Proje  kapsamında yapılacak eğitimin içeriği  ve beklenen sonuçları kapsayan bildirilerle kamu oyunda bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.

3-Proje 2.ayında proje kapsamında yapılacak çalışmalar ve eğitimin içeriğine yönelik broşürler hazırlanarak ilçe ve il düzeyinde dağıtımı sağlanacaktır.

4-Projenin 3.ayında yapılacak olan eğitim programı için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde ön kayıtlar yapılacaktır.

5-Projenin 3.ayında proje  kapsamında görevlendirilecek yerel ustaların belirlenmesi için 22 köy ve 8 mahalle muhtarı,Fındıklı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Üyeleri ,Fındıklı Belediyesi Başkanlığınca görevlendirilecek bir yetkili ve proje yürütme birimi görevlilerinin katılacağı bir toplantı düzenlenecektir.Toplantının konusu öncede kendilerine bildirilen toplantı katılımcılarının önerileri doğrultusunda 10 kişilik bir usta gurubu belirlenecektir.Proje yürütme kurulunca bu ustalar ile yapılacak görüşmeler sonunda 5 kişilik eğitilecek usta gurubu belirlenecektir.

6-Projenin 3.ayında usta eğitimi ve kursiyer eğitimi yapılacak  yeterlilikte sınıfın tahsisi Fındıklı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce sağlanacaktır.Projenin görünürlüğünü sağlayacak materyaller hazırlanarak uyun yerler yerleştirilecektir.

7-Projenin 4.ayında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarınca  Fındıklı Halk Eğitim Merkezi tarafından tahsis edilen sınıfta ve uygulama alanlarında 5 kişilik usta guruna yönelik teorik ve uygulamalı eğitim programı uygulanacaktır.

8-Projenin 5.ayında kursiyerlere yönelik olarak  yapılacak olan eğitim programının uygulama eğitimi içeren bölümleri için  çalışma alanları belirlenecektir.Muhtemel çalışma alanları olarak ; Sümer Köyü ile Derbent  köylerini birbirine bağlayan yol güzergahında bulunan küçük taş köprü

İlçe merkezine bağlı Aksu mahallesinde kurulu bulunan ahşap su değirmeni.

Göz dolam tekniği ile inşa edilmiş seçkin konakların bulunduğu Çağlayan Deresi Vadisinde onarım ihtiyacı duyulan bir ev  ve Hara Köyünde kurulu bulunan bir serenderin olması muhtemeldir. Bunlardan başka Vakıflar bölge müdürlüğü tarafından onarım ihalesine 2008 yılında çıkılacak olan Meyveli Köyü Orta mahalle Ahşap camiinin onarımında,Çağlayan köyünde Kültür Bakanlığı tarafından Onarım projesi desteği verilerek restorasyonu planlanan Hurşit Bey Konağında da uygulama çalışmalar planlanacaktır.

9-Projenin -6-7-8-9-10-11.aylarında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü öğretim görevlileri tarafından  30 kişilik kursiyer gurubuna  Kırsal Mimarinin Restorasyonu Eğitimi Programının teorik ve uygulamalı bölümleri eğitimi verilecektir.Program çerçevesi içerinde öngörülen sürelerde uygulama eğitimlerine de öğretim görevlileri katılacaklardır.

10-Projenin 8.ayından itibaren  eğitime alınacak yerel ustalar ve kursiyer gurubunun  eğitimlerine destek olması kapsamında bölgenin kırsal mimarisinde özellik taşıyan yapılara ziyaretler düzenlenecektir.Batıda Ordu ili  ve ilçelerine kadar olan sahada Doğuda Artvin ili ve ilçelerinde belirlenecek mimari eserlerin yerinde incelenmesine yönelik olarak  yapılacak olan ziyaretler uygulama eğitiminin bir parçası olarak gezi planları ile birlikte uygulanacaktır.Bu ziyaretlerin sayısı 5 ziyaret gezisi ile sınırlı tutulacaktır.

 Söz konusu ziyaretler  Doğu Karadeniz’de Kırsal Mimari  adlı  kitapta yer alan mimari yapılar dikkate alınarak planlanacaktır.

11-Projenin 10.ayından itibaren Proje kapsamında verilecek olan eğitim programlarını planlayan ve uygulayan öğretim görevlileri ve Fındıklı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kitap hazırlığına başlanacaktır.Proje kapsamında yapılan eğitim çalışmaları ile Fındıklı İlçesinin mimari özelliklerini içeren fotoğrafların  ağırlıkla yer aldığı bir kitap hazırlanacaktır.Hazırlanacak olan kitap 1000 adet basılarak ülke düzeyinde dağıtımı sağlanacaktır.

 

 

 

 

Yöntem

 

En fazla 4 sayfa.  Aşağıdakilerin ayrıntılı açıklaması:

1.7.1          Uygulama yöntemleri ve teklif edilen yöntemlerin nedenleri:Proje kapsamında yapılacak eğitim faaliyeti uygulamalı eğitim etkinliklerini içermektedir.Eğitim çalışması sadece akademik bilgilerin aktarılmasından ibaret olmayıp öğrenilen bilgilerin beceriye dönüştürülmesi  hedeflenmektedir.Yapılacak eğitim faaliyetinde yerel ustalardan da yararlanılacaktır.Yörede becerisi ile kendisini kanıtlamış,öğreticilik nosyonuna sahip olduğu düşünülen beş(5) kişilik usta gurubuna Doğu Karadeniz Kırsal Mimarisi ile ilgili olarak 80 saat süreli  toplam 16 günden   oluşan bir eğitim programı uygulanacaktır.Bu eğitim çalışmasından sonra  eğitime tabi tutulacak kursiyerler için hazırlanmış toplam 140 ders saati boyutunda  teorik eğitim programı verilecektir.Bu eğitim 55 gün sürecektir.

Hazırlanan eğitim programlarında yerel ustalardan yararlanılması yerel tecrübelerin değerlendirilmesi,yerel becerilerin saygınlık kazanması ve iletişim zorluklarının önlenmesi amaçlarına yönelik olarak seçilmiş bir yöntemdir.

1.7.2          Projenin, daha önceki başka bir projenin devamı olması durumunda, bu projenin öncekinin sonuçları üzerine nasıl inşa edileceğini anlatınız. :Projemiz doğrudan bölgemizde uygulanmış başka bir projenin devamı niteliğinde değildir.Ancak bölgemizin turizm yönünden geliştirilmesi amacı ile hazırlanmış her türlü projeyi de destekleyecek özellikler içermektedir.

1.7.3          Proje, daha büyük bir programın parçası ise, projenin bu programa nasıl uyacağı veya programla nasıl koordine edileceğini anlatınız. Lütfen, başta Avrupa Topluluğu tarafından desteklenenler olmak üzere yürütülen diğer faaliyetlerle ortaya çıkabilecek olası sinerjileri belirtiniz.:Proje başta DOKAP olmak üzere bölgemizin  sosyal ve kültürel yönlerden geliştirilmesine yönelik her türlü gelişmeyi destekler mahiyettedir.Bölgemizde gelişmekte olan ekolojik turizm için  aynı zamanda altyapı niteliği de taşıyan geleneksel mimarinin korunması sağlanmış olacaktır.

1.7.4          Projenin nasıl takip edileceğine ve iç/dış değerlendirmeye dair prosedürler:Proje kapsamında yapılacak olan eğitim faaliyetleri İlçemiz Halk Eğitim Merkezin tarafından yürütülen yaygın eğitim çalışmalarının tabi olduğu denetim mekanizmaları tarafından denetlenecektir. Ayrıca proje kapsamında yapılacak olan eğitim çalışmalarının günlük aylık ve  üç aylık çalışmaları raporlar halinde Fındıklı kaymakamlığına takdim edilecektir.Söz konusu denetimin yapılabilmesi için  devam takip çizelgeleri,kursiyer imza çizelgeleri vs.gibi formlar geliştirilecektir.

1.7.5          Çeşitli aktörlerin projedeki rollerinin ve katılımlarının tanımlanması (yerel ortak, hedef gruplar, yerel yönetimler, vb.), ve bu rollerin onlara veriliş sebepleri. :Proje kapsamında yapılacak olan eğitim çalışmalarının  eğitim programları bu alanda akademik kadroya sahip olan bölgemizin en büyük üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü tarafından yapılacaktır.

Halk eğitim Merkezi tarafından da eğitim programının uygulanacağı kurs yerlerinin tanzimi,kursiyerlerin kurs yerlerinde eğitim için hazır bulunmaları,ders araç ve gereçlerinin hazır bulundurulması ,uygulama eğitimi yapılacak olan alanların uygulama için hazır hale getirilmesi,uygulama esnasında kullanılacak temrinlik malzemelerin temin edilmesi gibi görevler yerine getirilecektir.

1.7.6          Projenin uygulanması için önerilen ekip (işlevlerine göre: burada kişilerin isimlerinin belirtilmesine gerek yoktur.)Proje Karadeniz teknik üniversitesince proje ile ilgili olarak görevlendirilecek  öğretim görevlileri,Fındıklı ilçesinden seçilecek olan yerel utsala ve fındıklı Halk eğitim Merkezi personel tarafından yürütülecektir.

1.7.7          Projenin uygulanması için önerilen temel araçlar (ekipmanlar, araçlar…):Proje ağırlıklı olarak eğitim çalışması içermektedir.Eğitim çalışmasının sürdürülebilmesi için bir adet taşınabilir bilgisayar,bir adet projeksiyon makinası,bir adet digital fotograf makinesi ,her kursiyer için keser,testere,katlanabilir metre,terazi vs gibi ekipman.

1.7.8            Projede, AB desteğine yeterli itibar gösterilmiş mi? Lütfen bu kapsamda öngörülen tüm faaliyetleri, Ek B1’in 5 no’lu başlığı altında bütçelendirilen harcamalar doğrultusunda belirtiniz:Proje kapsamında yapılacak olan harcama kalemleri aşağıdaki gibidir.

1-Usta ve Kursiyerlerin eğitimi için görevlendirilecek  Öğreticilerin harcırahları:80 Saat süreli usta eğitimi  ve 140  saat süreli  kursiyer eğitimi için görevlendirilecek Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlilerine  günlük 70 Avro ücret ödenecektir.Günde 4 (dört) saat süre ile yapılacak olan bu eğitim 55 (ellibeş) iş gününde tamamlanacaktır.55 İş günü yapılacak olan teorik eğitimler için görevlendirilecek öğretim görevlilerine günlük 70 Avro ödeme yapılacaktır.55x70=3850 Avro teorik eğitim için görevlendirilecek 7 öğretim görevlisine  ücret ödemesi yapılacaktır.

200 saat süre ile yapılacak olan uygulamalı eğitim günde 5 saat olarak planlanmaktadır.Toplam 40 gün sürecek olan bu eğitim için her gün bir öğretim görevlisi çalışacaktır.Bu görev için de 40x70=2800 Avro ücret ödemesi yapılacaktır.

Bunlara göre Proje kapsamında görev alacak olan Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlilerine toplam 6650 Avro ücret ödemesi yapılacaktır.

2-Kursiyerlerin iş başında eğitilmelerinde görev alacak ustaların harcırahları:200 Ders saati süresi boyunca iş başında eğitim uygulaması yapacak olan yerel ustalar günde 5 ders saati uygulama eğitimi yapacaklardır.40 iş günü içerisinde uygulama eğitiminin tamamlanması beklenmektedir.İş başında eğitim uygulamasını yaptıracak olan yerel ustaların her birine günlük 28.22 Avro harcırah ödenecektir.Beş kişilik usta gurubuna günde 141 Avro ödeme yapılacaktır.40x141=5642  Avro yerel ustalara 40 günlük eğitim hizmetleri için ödeme yapılacaktır.

3-İşbaşında eğitim faaliyetleri yapılacak olan mekanlara kursiyer ve öğreticilerin nakillerini sağlayacak araçların ücretleri.:İş başında eğitimin yapılacağı köy ve mahallerle kursiyerleri taşımak üzere servis aracı kiralanacaktır.40 iş günü yapılacak olan servis için servis başına 33.86 Avro ödeme yapılacaktır.40x33,86=1354 Avro servis ücreti olarak harcanacaktır.

4-Kurs süresi boyunca kullanılmak üzere kiralanacak marangoz atölyesinin kira ücreti:Uygulama eğitimi sırasında kullanılacak ahşap malzemelerin işlenmesi için ilçe merkezinde bir marangoz atölyesi kiralanacaktır.Bu atölye için de 1130 Avro kira ücreti ödemesi yapılacaktır.

5-İşbaşında eğitim günlerinde kursiyerlerin günde bir öğünlük yemeklerinin ücretleri:İş başında eğitime katılacak olan kursiyerleri gün de bir öğün yiyecek verilecektir.Kursiyer başına 3.95 Avro olarak düşünülen bu yemek 40 iş günü boyunca verilecek olup toplam maliyeti 4740 Avro tutarındadır.

6-Eğitim materyali olarak satın alınacak olan bir adet taşınabilir bilgisayar ,bir dijital fotograf makinesi ile bir projeksiyon cihazının ücretleri:Proje kapsamında yapılacak olan teorik eğitimlerde ve hazırlanacak olan kitap,broşür,bildiri gibi çalışmalarda kullanılmak üzere bir adet Taşınabilir bilgisayar,bir adet projeksiyon makinesı bir adet de iyi kalitede fotograf makinesi kullanılacaktır.Bunlardan bilgisayar 1812 Avro,Projeksiyon makinesi 500 Avro.Dijital Fotoğraf makinesi da 814 Avro tutarındadır.Bu ekipmanların toplam maliyeti 3086 Avro tutarındadır.Bu malzemelerden Fotograf makinesi özellikle iyi kalitede seçilmiş olup basımı gerçekleştirilecek kitap ile ilgili resimlerin bu maline ile çekilmesi planlanmaktadır.

7-Kursiyerlerin işbaşında eğitim sırasında kullanacak oldukları keser,çekiç,testere terazi,rende ,elektrikli biçme motoru vs. ücretleri.:Kursiyerin kursa ilgisini çekebilmek,kursun cazibesini arttırabilmek gibi düşüncelerle her kursiyere bir iş elbisesi,günlük kullanabileceği testere,rende,çekiç gibi  ekipmanlar verilecektir.Bu ekipmanlar kurs boyunca kursiyerler tarafından uygulama eğitiminde kullanılacaktır. Kursiyer başına 150 Avro tutarında ekipman sağlanacaktır.150x30=4500 Avro  kursiyer ekipmanı sağlanması için harcama yapılacaktır.

8-Projenin tanıtımı için yapılacak görünürlük maliyetleri:Projenin hazırlık aşamasında ve proje sırasında projeye kamu oyu ilgisini çekmek,projenin çarpan etkilerini genişletmek amacı ile Görünürlük maliyetine ağırlık verilecektir.Bu kapsamda 2500 Avro harcama yapılacaktır.

9-Proje kapsamında yapılan çalışmalar ve ilçemizin mimari özelliklerini tanıtan kitabın hazırlanış ve baskı masrafları.:proje kapsamında yapılan çalışmalar ile ilçemiz ve bölgemizde özellik arz eden kırsal mimariye ait eserlerin tanıtımı için bir kitap hazırlanacaktır.Yaklaşık 70 sayfa civarında A4 boyutlarında düşünülen kitabın hazırlığı ve basımı içim 8000 Avro harcama öngörülmüştür.

10-Proje çalışmaları sırasında çevre il ve ilçelerde orijinal özellikleri ile tanınmış mimari yapılara yapılacak ziyaret masrafları.Proje kapsamında yapılacak olan eğitim çalışmaları kapsamında çevre il ve ilçelerden seçilecek  merkezlere 5 sefer halinde eğitim gezileri yapılacaktır.Kırsal mimari alanında kursiyer duyarlılığını arttırmaya yönelik olan bu çalışma için 7500 Avro öngörülmektedir.

11-Kısmi onarımları gerçekleştirilecek olan mimari yapıların  onarılmasında kullanılacak ahşap

malzeme tutarları.Uygulama eğitimleri kapsamında kısmi onarımları gerçekleştirilecek olan yapılarda kullanılmak üzere  3000 Avro tutarında ahşap malzeme satın alınacaktır.

12-Proje koordinatörü olarak görevlendirilecek 1 kişiye proje süresi boyunca 1000 Avro tutarında ücret ödenecektir. Toplan öngörülen ücret 11.000 Avro tutarındadır.

13.Proje kapsamında yapılacak harcama kayıtlarını tutmak maksadı ile bir muhasebeci görevlendirilecektir.Bu muhasebeciye proje süresince 1400 Avro ücret ödemesi yapılacaktır.

14.Proje kapsamında görevlendirilecek bir mali müşavire de 5000 Avro tutarında ücret ödemesi yapılacaktır.

15.Proje koordinatör yardımcısı olarak görevlendirilecek bir kişiye de 5500 Avro ödeme yapılacaktır.

 

1.8     Süre ve Faaliyet Planı

 

Projenin süresi 11  ay olacaktır.(12 aydan fazla olamaz)

 

Dikkat: Burada belirtilen proje süresi, faaliyet planında belirtilen proje süresi ve diğer tüm kısımlarda belirtilenlerle aynı olmalıdır. (Örneğin Başvuru Formunun 1. sayfası, Proje Ön Teklif Formatı, vs.)

 

Not: Gösterge niteliğindeki faaliyet planı, gerçek tarihleri belirtmemeli; ancak basitçe “1. ay”, “2. ay” vb. şeklinde gösterilmelidir. Başvuru sahiplerinin, ihtiyaten faaliyet planı takvimlerinde belirli bir zaman aralığı bırakmaları önerilmektedir. Faaliyet planı, faaliyetlerin ayrıntılı açıklamasını içermemeli, sadece başlıklarına yer vermelidir (lütfen, bunların Bölüm 1.7’de sıralanan başlıklarla örtüşmesini sağlayınız). Faaliyet yapılmayan ay(lar), faaliyet planına ve proje süresine dahil edilmelidir.

                   

Faaliyet planı, her bir faaliyetin hazırlık ve uygulamasına ait genel bir görüş verecek şekilde yeterli ayrıntıya sahip olmalıdır.

 

Faaliyet planı aşağıdaki format kullanılarak hazırlanmalıdır:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Yıl

 

                   1. Yarıyıl

               2. Yarıyıl

 

Faaliyet

Ay 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Uygulama birimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek

Proje yönetim ekibinin kurulması

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halk Eğitim Merkezi

Projenin 2.ayı boyunca uygulanacak projenin görsel ve yazılı basında tanıtımı sağlanacaktır.

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halk Eğitim Merkezi

Proje 2.ayında proje kapsamında yapılacak çalışmalar ve eğitimin içeriğine yönelik broşürler hazırlanarak ilçe ve il düzeyinde dağıtımı sağlanacaktır

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halk Eğitim Merkezi

Projenin 3.ayında yapılacak olan eğitim programı için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde ön kayıtlar yapılacaktır.

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halk Eğitim Merkezi

Projenin 3.ayında proje  kapsamında görevlendirilecek yerel ustaların belirlenmesi sağlanacak.

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halk Eğitim Merkezi

Projenin 3.ayında usta eğitimi ve kursiyer eğitimi yapılacak  yeterlilikte sınıfın tahsisi sağlanacak.

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halk Eğitim Merkezi

Projenin 4.ayında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarınca  5 kişilik usta guruna yönelik teorik ve uygulamalı eğitim programı uygulanacaktır.

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Karadeniz teknik üniversitesi

Projenin 5.ayında kursiyerlere yönelik olarak  yapılacak olan eğitim programının uygulama eğitimi içeren bölümleri için  çalışma alanları belirlenecek

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projenin -6-7-8-9-10-11.aylarında proje kapsamında hazırlanan eğitim programı ygulanacak

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

Karadeniz teknik Üniversitesi öğretim görevlileri

Projenin 8.ayından itibaren  bölgenin kırsal mimarisinde özellik taşıyan yapılara ziyaretler düzenlenecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

Fındıklı Halk Eğitim Merkezi,Karadeniz Teknik Üniversitesi

Projenin 10.ayından itibaren Proje çalışmaları ve bölge mimarisini tanıtan kitap hazırlıklarına başlanacak.11.Ayda kitap basılacak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

Fındıklı Halk Eğitim Merkezi,Fındıklı Belediyesi,Karadeniz Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    BEKLENEN SONUÇLAR

 

2.1     Hedef Gruplar/Faydalanıcılar Üzerinde Beklenen Etki

 

En fazla 2 sayfa. Projenin aşağıdaki konularda ne gibi ilerlemeler sağlayacağını belirtiniz:

2.1.1          hedef grupların/faydalanıcıların durumu,:Proje kapsamında eğitim faaliyetine alınacak olan  5 kişilik yerel usta ve 30 kişilik kursiyer gurubunda projenin uygulanmasından sonra mesleki beceri yönünden ilerleme sağlanacaktır.Ustalarda Doğu Karadeniz Kırsal Mimarisinin temel kültürel ve turistik değeri  hakkında farkındalık sağlanacaktır.Ustalar bölge mimarisi ile ilgili temel yapıları öğrenecekler bu yapılarda bilinçli onarım tekniklerini kavrayacaklardır.Akademik personel tarafından eğitilecek olan ustaların  çevrelerinde saygınlıkları aratacak bölge düzeyinde doğru bilginin yayılmasının  kaynağı olacaklardır.

Eğitime tabi tutulacak olan işsiz gençler ise istihdam edilebilirliği olan  bir iş kolunda beceri sahibi olacaklardır.Kamu ve özel kesim tarafından yaptırılacak onarım çalışmalarında  bu gençlerin iş sahibi kılınmalarına imkan sağlanacaktır.Sahip oldukları beceri ile çevrelerinde saygınlık kazanacaklar toplumdaki sosyal ve ekonomik statülerinde iyileşme sağlanacaktır.

 

2.1.2          hedef grupların ve /veya ortakların (eğer varsa) teknik ve yönetim kapasiteleri,:

 

 

2.2     Somut Çıktılar

 

En fazla 1 sayfa. Çıktılar mümkün olduğunca belirgin ve sayısal olmalıdır. Özellikle, proje kapsamında öngörülen yayınları belirtiniz.

Projenin uygulanmasından sonra  Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Kırsal Mimari yapılarına bu yapıların kültürel değerlerine zarar vermeden müdahale edebilecek ,onların kültür mirası olarak gelecek kuşaklara aktarılması katkıda bulunabilecek 30 genç eğitilmiş olacaktır .Bu gençler ve bunların eğitiminde rol alan 5 yerel usta çevrelerine usta çırak ilişkisi içerinde bilgi yayan konumuna geleceklerdir.

Fındıklı ilçesinde kırsal mimari açısından değer arz eden beş temel yapı aslına uygun olarak onarılmış olacaktır.

Bölgenin kültürel dokusuna verilen önem vurgulanmış olacaktır.

Başta yaylalar olmak üzere çarpık yapılaşma tehdidi altında bulunan bölgede duyarlılık yaratılmış olacaktır.

Ev pansiyonculuğu gibi turistik faaliyetler gelişme gösterecektir.

 

 

2.3     Çarpan Etkileri

 

En fazla 1 sayfa. Projenin sonuçlarının tekrarlanma ve yayılma olasılığını anlatınız.:Proje kapsamında yapılacak olan eğitim faaliyetinin çarpan etkisi oldukça yüksektir.Projenin temel amacı bölge kaynakları ile bölgedeki önemli sorunlardan biri olan işsizlik sorununa belli ölçüde çözüm getirmektir.Projenin sağlayacağı istihdam  eğitilecek olan gençlerin kendi konularında istihdamları ile sınırlı kalmayacaktır.Bölgenin en önemli turistik değeri durumunda olan mimari yapılarının yaşatılması ve turizme kazandırılması sonucu da ortaya çıkacaktır.Eğilecek olan gençler aracılığı ile onarımı gerçekleştirilecek olan kırsal mimari yapıları  bu alanda önemli bir örnek teşkil edecektir.

Doğu Karadeniz Bölgesinde hızla gelişmekte olan Dağ ve Yayla turizminin tehdit ettiği kırsal mimari yapıların korunması  bilinci  sağlanacak  ve bölge kaynaklarının uzun yıllar gelir getirebilir şekilde kullanılması sağlanacaktır.Doğu Karadeniz bölgesinde hızla gelişmekte olan turizm olgusunun güney ilerimizdeki gibi dev otellerde her şey dahil sistemi ile yürümekte olan turizm tarzına dönmemesi için kırsal mimarinin konaklama altyapısı olarak kullanılmasının gereğine dikkat çekilmiş  olacaktır.

2.4     Sürdürülebilirlik

 

En fazla 3 sayfa.  Lütfen sürdürülebilirliğin aşağıda belirtilen üç boyutunu açıklayınız:

2.4.1          Mali Boyut (faaliyetler hibe bittikten sonra nasıl finanse edilecek?):Yapılacak olan eğitim faaliyeti ile kursiyerlerin kazanacakları beceriler projenin devamını sağlayacak niteliktedir.Kursiyerlerin elde etmiş oldukları kimlik ve sahip oldukları beceri bölge düzeyinde istihdamı beraberinde getirecektir.Gerek özel gerekse kamu tarafından yapılacak restorasyon çalışmalarında kolaylıkla istihdam edilebileceklerdir.

2.4.2          Kurumsal Boyut (oluşturulan yapılar, projeniz sona erdikten sonra da faaliyetlerin sürdürülmesine olanak sağlayacak şekilde varlığını koruyacak mı? Proje sonuçları için ‘yerel  sahiplenme’ olacak mı?):Proje ile bölge düzeyinde bir farkındalık yaratılacaktır.Bölgede önemli bir işgücü ihtiyacı sağlanan eğitim olanağı ile çözüme kavuşacaktır.Sağlanacak olan bu iş gücü gelecekte de benzer eğitim faaliyetlerini olanaklı kılacaktır.Proje sahibi  ve ortaklarının da kamuoyunda saygınlıkları artacak benzer projelerin geliştirilmesi teşvik edilmiş olacaktır.

2.4.3          Politik Boyut (varsa). (projenin ne tür yapısal etkileri olacak - örneğin önerilen proje; mevzuatın, kuralların, yöntemlerin v.b. gelişmesine katkı sağlayacak mı?) Proje, sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin korunmasına itibar gösteriyor mu?:Proje ile bölgenin en önemli turistik kaynağına ulusal düzeyde dikkat çekilecek ,yok olmaya yüz tutmuş kültürel mirasın korunması sağlanacaktır.Özellikle turizmin yeni yeni gelişmekte olduğu yaylalarda çarpık yapılaşma,betonlaşmanın önlenmesi için politikaların geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.Mevcut doğal kaynakların ve kültürel varlıkların korunması ,geliştirilmesi ve bu kaynaklardan bölge insanının doğrudan kazanç sağlamasının mümkün olduğu anlayışı  desteklenecektir.

 

2.5     Mantıksal Çerçeve

 

Lütfen Başvuru Rehberi Ek-C’yi doldurunuz.

 

 

2.6     Görünürlük Faaliyetleri

 

En fazla 1 sayfa. Lütfen proje çerçevesinde öngörülen görünürlük faaliyetlerini tanımlayınız.Lütfen burada öngördüğünüz faaliyetler doğrultusunda, bütçenin (Ek B1) 5.8 no’lu kalemine gerekli miktarı tahsis etmeyi unutmayınız.

Projenin tanıtımının yapılması için proje içeriğini tanıtıcı  el ilanları,basın bildirileri ve afişler hazırlanacaktır.Eğitim yapılan dershane  ve koridorları proje kapsamında sürdürlen çalışmaları tanıtıcı afişler ile donatılacaktır.Uygulamalı eğitim çalışması kapsamında yapılacak onarımların yapılacağı yerlerde projeyi tanıtıcı afişler hazırlanacaktır..

 

 

 

 

 

3.         PROJE BÜTÇESİ

 

Başvuru Rehberi Ek-B’yi toplam proje süresinin tamamını kapsayacak şekilde doldurunuz (Ek-B1-Bütçe Dökümü). Daha fazla bilgi için Hibe Başvuru Rehberine bakınız (Bölüm 2.1.4).

 

 

4.   BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI

 

Faaliyetlerinizi gerçekleştirmek için öngördüğünüz finansman kaynakları hakkında bilgi vermek için, Başvuru Rehberi Ek B1’i doldunuz.

 

Lütfen Ek B’nin 3 adet tablodan oluştuğunu unutmayınız. (Bütçe Dökümü, Beklenen Finansman Kaynakları, Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi)

 

 

Ayni Katkılar

 

Lütfen aşağıda; Başvuru Sahibi, Ortağı veya başka bir kaynak tarafından sağlanan ayni katkıları (eğer varsa) belirtiniz (En fazla 1 sayfa). Lütfen ayni katkıların genel olarak kabul edileceğine ancak Başvuru Sahibi veya Ortak(lar)ının uygun (nakdi) katkısı olarak değerlendirilmediğine dikkat ediniz.

 

II.      BAŞVURU SAHİBİ

 

 

1.         KİMLİK

 

Tam Yasal Adı:

 

FINDIKLI HALK EĞİTİ MERKEZİ

Yasal Kısaltması (varsa) :

 

 

Uyruğu:

 

TC

Yasal Statüsü[8]

HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi Adres:

 

FINDIKLI HÜKÜMET KONAĞI KAT 3 FINDIKLI RİZE

Posta Adresi:

 

FINDIKLI HÜKÜMET KONAĞI KAT 3 FINDIKLI RİZE

Telefon Numarası: Ülke kodu + şehir kodu + numara

90 04645113104

Faks Numarası: Ülke kodu + şehir kodu + numara

 

Kurum/Kuruluşun E-posta Adresi:

findikliegitim@yahoo.com

Kurum/Kuruluşun Internet Adresi:

www.findiklihem.com

 

Bu proje için İrtibat Kişisi:

Yücel YILDIRIMKAYA

Cep Telefonları:

05052344753

İrtibat Kişisinin E-posta Adresi:

yildirimkayayucel@mynet.com

 

Herhangi bir adres, telefon numarası, faks numarası ve özellikle e-posta adresi değişikliği Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirilmelidir. Sözleşme Makamı, Başvuru Sahibinin vermiş olduğu iletişim bilgileri (cep telefonu, e-mail, adres) ile Başvuru Sahibi ile gerektiğinde temas kuramaması halinde bu durumdan sorumlu tutulamaz.

 

2.         BANKA BİLGİLERİ

 

Seçilen başvuru sahipleri, Özel Koşullar Ek-V’deki model kullanılarak hazırlanmış ve ödemelerin yapılacağı banka tarafından onaylanmış bir mali kimlik formunu, hibe sözleşmesi imzalanmadan önce sunmak zorundadır. Bu hesap projeye özel bir banka hesabı olmalıdır.

 

3.         BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ

 

Lütfen mali kapasitenizin ve işletme kapasitenizin gereği gibi değerlendirilmesine olanak verecek yeterli bilgi veriniz. Bu bölüm; son aşamada, başvurunuz şartlı olarak kabul edilirse ve sizden destekleyici belgeler talep edilirse, incelenecektir.

 

3.1     Kurumunuz/Kuruluşunuz ne zaman kuruldu ve ne zaman faaliyete başladı?

Fındıklı Halk eğitim Merkezi 1968  yılında  kurulmuş olup  yaygın eğitim alanında kurulduğu tarihten bu yana eğitim hizmetini  sürdürmektedir.

 

 

3.2     Kurumunuzun/Kuruluşunuzun şu andaki başlıca faaliyetleri nelerdir?

Kurumumuz okul öncesi eğitim dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda eğitim programları geliştirmek ve uygulamaktan ilçe düzeyinde sorumludur.

 

 

3.3     Kurumunuzun/Kuruluşunuzun yönetim kurulu/komitesinin listesi

 

Adı

Mesleği

Uyruğu

Görevi

Kuruldaki Yıl Sayısı

 

Yücel YILDIRIMKAYA

 

Öğretmen

T.C

Müdür

9

 

 

Canan ENGİN

 

Öğretmen

T.C

Müdür Yardımcısı

1

 

 

 

4.         PROJE YÖNETME VE UYGULAMA KAPASİTESİ

 

4.1.   Benzer Proje Tecrübesi

 

Her proje için en fazla 1 sayfa. Bu programın kapsamına giren alanlarda, son beş yılda kurum/kuruluşunuz tarafından yürütülen projeler hakkında, her bir proje için aşağıdaki hususları belirterek ayrıntılı bilgi veriniz.

 

4.1.1          projenin amacı ve yeri :Fındıklı ilçesinde yaşayan işsiz kadınların Kilim dokuma eğitimi almalar sağlanarak kış aylarında kazanç elde etmeleri,sayal ilişkilerinin gelişmesi gibi amaçlarla geliştirilmiştir.

4.1.2          projenin sonuçları:15 kadın kursiyere kök boyalı kilim dokuma ipleri ve kilim dokuma tezgahları sağlandı.Sağlanan bu olanaklarla  4 yıldır kilim dokuma devam etmektedir.

4.1.3          kurum/kuruluşunuzun projedeki rolü (Lider kuruluş veya ortak) ve projeye katılım derecesi:Proje kurumumuzun girişimleri ile fındıklı sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenerek hayata geçirildi.

4.1.4          projenin maliyeti :Proje 2002 yılı itibari ile 4.336.000,000 TL ile sürdürüldü.

4.1.5          projeye finansman katkısı sağlayanlar (isim, katkı tutarı):Fındıklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

 

Bu aşamada başka herhangi bir destekleyici belge sunulmadığı için, bu bilgiler, kurum/kuruluşunuzun hibe talebinde bulunduğu proje ile aynı sektörde ve karşılaştırılabilir ölçekte projeleri yönetme konusunda, yeterli deneyime sahip olup olmadığının değerlendirilmesinde kullanılacak tek bilgi kaynağı olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2     Kaynaklar

 

En fazla 3 sayfa. Lütfen kurum/kuruluşunuzun projenin uygulanması için erişimi olduğu değişik kaynakların ayrıntılı bir açıklamasını yapınız ve özellikle aşağıda belirtilen kaynaklar üzerinde durunuz:

4.2.1          Son üç yıl için yıllık gelirinizi, eğer mümkünse her yıl için, başlıca mali destekçilerin adı ve her birinin yıllık gelire katkısının oranını: Kurumumuzun harcama kalemlerine her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenek tahsis edilmektedir.Bunlardan başka çeşitli sivil toplum kuruluşları,yerel yönetim birimleri tarafından da yaygın eğitim faaliyetlerimiz desteklenmektedir.

Yıl

Gelirler

Net Kazanç

Toplam Bilanço veya Bütçe

Öz sermaye

Orta ve Uzun Vadeli Borçlar

Kısa Vadeli Borçlar (< 1 yıl)

2006

134.199,00 YTL

 

 

 

 

 

2005

106.263,20 YTL

 

 

 

 

 

2004

118.035.750.000 TL

 

 

 

 

 

4.2.2         Mali Bilgiler. Lütfen aşağıdaki bilgileri, kar ve zarar hesabına ve kurum/kuruluşunuzun bilançosuna göre doldurunuz. :Kurumumuz ticari bir kuruluş olmayıp kar zarar hesabı bulunmamaktadır.

 

 

 

Üçüncü kişilerce verilen teminatlar:

 

Mali kapasiteyi ve uygulama ile ilgili diğer risk ve belirsizlikleri gösteren diğer faktörler :

 

4.2.3          Kategorilerine göre tam zamanlı ve yarı zamanlı personel sayısını (örneğin, proje yöneticilerinin sayısı, muhasebeciler vb.) ve çalışma yerlerini belirtiniz:Proje kapsamında bir tam zamanlı bir yarı zamanlı iki proje yöneticisi görevlendirilecektir.

4.2.4          Ekipman ve ofisler:Proje çalışmalarının yürütülmesi için Fındıklı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından bir Proje Bürosu oluşturulacaktır.Proje bürosuna  bir masa ,üç koltuk,bir taşınabilir bilgisayar,projeksiyon cihazı,sabit telefon ve internet bağlantısı sağlanacaktır.

4.2.5          Diğer ilgili kaynaklar (örneğin; gönüllüler, iştirakçi kuruluşlar, uygulamaya katkıda bulunabilecek ağlar vb.)Fındıklı İlçesine bağlı Köy muhtarlıkları,Fındıklı Eğitim Kültür ve Sanat Derneği,Fındıklı Köylere Hizmet Götürme Birliği gibi kuruluşlar tarafından proje çeşitli şekillerde desteklenecektir.

 

Burada vermiş olduğunuz bilgiler, kurum/kuruluşunuzun hibe talebinde bulunduğu proje ölçeğindeki projeleri uygulamaya yeterli kaynağa sahip olup olmadığının değerlendirilmesinde kullanılacaktır.

 

 

 

 

5.         AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARINA, AVRUPA KALKINMA FONUNA (EDF) VE AB ÜYE ÜLKELERİNE YAPILAN DİĞER BAŞVURULAR

 

5.1     Son üç yılda Avrupa Birliği Kurumlarından ve AB Üye Ülkelerinden alınan hibeler, sözleşmeler ve krediler. Başvuru Sahibi, yalnızca bu teklifle aynı alandaki projeleri yazabilir.

 

Faaliyetin gerçekleştiği ülke

Avrupa Komisyonu Bütçe Kalemi, Avrupa Kalkınma Fonu veya AB Üyesi Ülke

Tutar (AVRO)

Alındığı Yıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2     Bu yıl içinde Avrupa Birliği Kurumlarına ve AB Üye Ülkelerine yapılan (ya da yapılmak üzere olan) hibe başvuruları. Başvuru Sahibi yalnızca bu teklifle aynı alandaki projeleri yazabilir.

 

Faaliyetin gerçekleştiği ülke

Avrupa Komisyonu Bütçe Kalemi, Avrupa Kalkınma Fonu veya AB Üyesi Ülke

Talep Edilen Tutar (AVRO)

 

 

 

 

 

 

 

Dikkat : Eğer, bu hibe başvurusu aynı zamanda Avrupa Komisyonu’nun diğer birimleri ya da Topluluk kuruluşlarına yapılmış ise, bu hibe başvurusunun yapılmasından SONRA diğer başvurunun uygun görülmesi halinde Başvuru Sahibi Sözleşme Makamını vakit kaybetmeksizin bilgilendirmelidir.

 

 

 


III.    BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN ORTAKLARI

 

1.         ORTAKLARLA İLGİLİ BİLGİLER

 

Bu bölüm; Başvuru Rehberi, Bölüm 2.1.2’nin anlamına uygun olarak her ortak kuruluş için doldurulacaktır. Anılan bölümde tanımlanmış bulunan iştirakçilerden bahsedilmesine gerek yoktur. Ortaklarınızın sayısına göre bu tabloyu gereken sayıda çoğaltarak kullanınız.

 

 

 

1. Ortak

Tam yasal adı (Ticari Unvanı)

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Uyruğu

 

Yasal statüsü

Eğitim Kurumu

Resmi adresi

KTÜ, Mimarlık Bölümü, Trabzon, 61060

İrtibat kişisi

Yrd. Doç. Dr. Hamiyet Özen

Telefon numarası

+90(0462) 377 2627

Faks numarası

+90 (0462) 325 5588

Cep telefonu numarası

0 542 830 0174

E-posta adresi

ozen@ktu.edu.tr

Personel sayısı

7 kişi

Diğer ilgili kaynaklar

yok

Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü itibarı ile benzer proje tecrübesi

Eğitimin Kurumu olmasında dolayı, eğitimi planlama ve uygulama deneyimi mevcuttur. 

Başvuru sahibi ile işbirliği geçmişi

yok

Teklif edilen projenin hazırlanmasındaki rolü ve katılımı

Eğitimin programlanması, içeriğinin hazırlanması ve eğitimin verilmesi

Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü ve katılımı

Ortak olarak destek verme

 

 

 

 

Önemli:           Ortaklık Beyannamesi, bir sonraki sayfada verilen örneğe uygun olarak, tüm ortaklarca ayrı ayrı imzalanıp ve tarih atılmış olarak bu Başvuru Formunun VI.Bölümünden sonra gelecek şekilde Başvuru Formuna eklenecektir. Ortaklık Beyannamesini, ilgili kurum/kuruluşları temsil etmeye yetkili kişi(ler)in imzalaması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

2.         ORTAKLIK BEYANNAMESİ

 

Önemli: Bu beyanname, eğer projede ortak varsa her bir ortak tarafından doldurulacak ve Başvuru Formunun VI. Bölümü olan Başvuru Sahibinin Beyanından sonra gelecek şekilde Başvuru Formuna eklenecektir.

 

Ortaklık, Sözleşme Makamı, tarafından finansmanı sağlanmakta olan projenin üstlenilmesi konusunda iki veya daha çok kuruluşun sorumluluk paylaşımını içeren, kayda değer çapta ortak çalışma ve işbirliğidir.  Projenin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi açısından Sözleşme Makamı, tüm ortakların aşağıda belirtilen iyi ortaklık prensiplerini kabul etmesini beklemektedir.

 

1.       Tüm Ortaklar Başvurunu Formunun Sözleşme Makamı’na teslim edilmesinden önce formu okumuş ve projedeki rollerini anlamış olmalıdırlar.

 

2.       Tüm Ortaklar Standart Hibe Sözleşmesini okumuş ve hibe verildiği takdirde Sözleşme çerçevesinde yükümlülüklerinin neler olacağının bilincinde olacaklardır. Tüm Ortaklar, lider ortak olan Başvuru Sahibine Sözleşme Makamı ile sözleşme imzalama ve projenin uygulanması ile ilgili tüm işlerde Sözleşme Makamı karşısında kendilerini temsil etme yetkisi verirler.

 

3.       Başvuru Sahibi ortaklarıyla düzenli olarak görüşerek onları projenin durumundan haberdar edecektir.

 

4.       Tüm Ortaklar, Sözleşme Makamı’na sunulan teknik ve mali raporların kopyalarını  almalıdır.

 

5.       Projeye ilişkin önemli değişiklik teklifleri (örneğin faaliyetler, ortaklar) Sözleşme Makamı’na sunulmadan önce tüm Ortaklar tarafından kabul edilmiş olmalıdır. Böyle bir anlaşmaya varılamadığı takdirde, Başvuru Sahibi, değişiklik tasarılarını onay için Sözleşme Makamı’na sunarken bu durumu bildirmekle yükümlüdür.

 

6.       Faydalanıcının merkez bürosunun projenin uygulanacağı ülkede bulunmadığı durumlarda, Ortaklar proje sonlanmadan önce proje için AB hibesi ile satın alınan ekipman, araç ve malzemelerin projenin yerel ortakları ve son faydalanıcıları arasında eşit bir şekilde paylaşımı konusunda anlaşmalıdır.

 

Sözleşme Makamı’na sunulan teklifin içeriğini okuyarak onaylamış bulunuyorum. İyi ortaklık prensiplerine uyacağımı taahhüt ederim.

 

Adı ve Soyadı:

Yrd. Doç. Dr. Hamiyet ÖZEN

Kurum/Kuruluş:

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık bölümü

Pozisyonu/Görevi:

Restorasyon Anabilim Dalı Başkanı,  Bölüm Başkan Yardımcısı

İmza:

 

Tarih ve Yer:

06.06..2007- KTÜ, Mimarlık Bölümü-Trabzon

 

 

IV.     BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN İŞTİRAKÇİLERİ

 

3.         İŞTİRAKÇİLER İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

Bu bölüm; Başvuru Rehberi, Bölüm 2.1.2’nin anlamına uygun olarak her iştirakçi kuruluş için doldurulmalıdır. İştirakçilerinizin sayısına göre bu tabloyu gereken sayıda çoğaltarak kullanınız.

 

 

1. İştirakçi

Tam yasal adı (Ticari Unvanı):

 

Uyruğu:

 

Yasal statüsü:

 

Resmi adresi:

 

İrtibat kişisi:

 

Telefon numarası:

 

Faks numarası:

 

E-posta adresi:

 

Personel sayısı:

 

Diğer ilgili kaynaklar:

 

Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü itibarı ile benzer proje tecrübesi :

 

Başvuru sahibi ile işbirliği geçmişi :

 

Teklif edilen projenin hazırlanmasındaki rolü ve katılımı:

 

Teklif edilen projenin uygulanmasındaki rolü ve katılımı.

 

 

 


Kayıt No:

(Sadece resmi kullanım içindir)

 

 
V.      KONTROL LİSTESİ

İLGİ: CFCU/TR0502.02/LDI

Bileşen: TR 90 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA PROGRAMI YEREL KALKINMA GİRİŞİMLERİ (DOKAP - LDI)

Bütçe Satırı: Avrupa Komisyonu Genel Bütçesi 22.020401 no.lu Kalemi

 

 (LÜTFEN BU BELGEYİ AYRI OLARAK ZIMBALAYINIZ VE BAŞVURU FORMUYLA BİRLİKTE AYRI OLARAK ZARFA KOYUNUZ)

İDARİ BİLGİ

Başvuru sahibi tarafından doldurulacak (yetkili kişi tarafından)

Başvuru Sahibinin İsmi

Fındıklı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Projenin Başlığı (en fazla 8 kelime)

Doğu Karadeniz’de Kırsal Mimariye Restorasyon Elemanı Yetiştirme Projesi

Uyruğu

TC

Yasal Statüsü[9]

Kamu Kuruluşu

Kurum/Kuruluşunuzun Kurulma Tarihi

1968

Ortak 1

 

İsim:Karadeniz Teknik Üniversitesi

Uyruğu:

Yasal Statüsü:

 

Ortak 2

Not: Ortak sayısı kadar satır ekleyiniz.

 

İsim:

Uyruğu:

Yasal Statüsü:

 

pROJENİZİ GÖNDERMEDEN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ MADDELERİN HER BİRİNİN TAMAMLANDIĞINI VE BAŞVURUNUZUN AŞAĞIDAKİ KRİTERLERE UYGUN OLDUĞUNU KONTROL EDİNİZ:

(LÜTFEN BÜTÜN KUTUCUKLARIN DOLDURULDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ)

Başvuru sahibi tarafından doldurulacak

Sözleşme Makamı tarafından doldurulacak

 

Evet

Hayır

Evet

Hayır

1. Bu Teklif Çağrısı için yayınlanan doğru Hibe Başvuru Formu standart formatına göre hazırlanmış ve bütün bölümleri doldurulmuştur.

 

 

 

 

2. Proje, İngilizce veya Türkçe olarak yazılmıştır.

 

 

 

 

3. Proje 1 asıl ve 2 suret olarak sunulmuştur.

 

 

 

 

4. Disket veya CD-Rom içerisinde sunulması istenen tüm belgeleri içeren Disket veya CD-Rom eklenmiştir ve düzgün çalışmaktadır.

 

 

 

 

5. Proje Ön Teklifi  en fazla 4 sayfa olmak üzere Arial 10 puntosuyla yazılmıştır ve 1 asıl 2 suret şeklinde Başvuru Formu’ndan ayrı olarak konulmuş ve zımbalanmıştır.

 

 

 

 

6. Proje süresi 12 ay (izin verilen maksimum süre) veya daha kısadır.

 

 

 

 

7. Her bir ortak ortaklık beyannamesini doldurup imzalamış ve bu beyannameler de Başvuru Formuna eklenmiştir. Ortağınız yoksa lütfen bu kutucuğa ‘geçerli değil’ (GD) yazınız.

 

 

 

 

 

8. Başvuru Sahibinin Beyanı (6. kısım) doldurulmuş ve yetkili kişi(ler) tarafından imzalanmıştır.

 

 

 

 

9. Bütçe istenen formattta ve Avro cinsinden hazırlanarak Başvuru Formuna eklenmiştir.

 

 

 

 

10. Ekipman, malzeme ve tadilat maliyetleri toplam uygun maliyetin % 30’unu aşmamaktadır.

 

 

 

 

11. Başvuru Formunun I.1.3 Bölümünde ve Bütçede (Beklenen Finansman Kaynakları) istenen hibe tutarı aynıdır.

 

 

 

 

12. İstenen hibe tutarı 10.000 AVRO (izin verilen asgari) veya daha fazladır.

 

 

 

 

13. İstenen hibe miktarı 100.000 AVRO (izin verilen azami tutar) veya daha azdır.

 

 

 

 

14. İstenen hibe tutarı, projenin toplam uygun maliyetlerin %50 sine (izin verilen en düşük yüzde) eşit veya daha fazladır

 

 

 

 

15. İstenen hibe tutarı, projenin toplam uygun maliyetinin % 90’ına eşit veya daha azdır (izin verilen en yüksek yüzde)

 

 

 

 

16.  Projenin toplam bütçesi 200.000 AVRO veya daha azdır.

 

 

 

 

17. Yedek Akçe karşılıkları projenin doğrudan uygun maliyetleri ara toplamının (Bütçe’nin 7 no’lu başlığının) %5‘inden fazla değildir.

 

 

 

 

18. Genel İdari Giderler projenin toplam doğrudan uygun maliyetlerinin (Bütçe’nin 9 no’lu başlığının) %7’sinden fazla değildir.

 

 

 

 

19. Mantıksal Çerçeve tamamlanmış ve Başvuru Formuna eklenmiştir.

 

 

 

 

20. Proje Özeti, Faaliyet Planı, Bütçe ve Mantıksal Çerçeve İngilizce olarak hazırlanmış ve Başvuru Formuna eklenmiştir.

 

 

 

 

21. İstenen hibe tutarının 50.000 AVRO veya daha fazla olduğu projelerin bütçesinde denetim maliyeti öngörülmüştür.*

 

 

 

 

22. Görünürlük maliyetleri ve faaliyetleri projenin bir parçası olarak öngörülmüştür.

 

 

 

 

 

* Kontrol Listesindeki kriter, projeniz için geçerli değilse lütfen ilgili kutucuğa “geçerli değil” (GD) yazınız.

 

pROJENİZİ GÖNDERMEDEN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ MADDELERİN HER BİRİNİN TAMAMLANDIĞINI VE BAŞVURUNUZUN AŞAĞIDAKİ KRİTERLERE UYGUN OLDUĞUNU KONTROL EDİNİZ:

 

(LÜTFEN BÜTÜN KUTUCUKLARIN DOLDURULDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ)

Başvuru sahibi tarafından doldurulacak

Sözleşme Makamı tarafından doldurulacak

 

Evet

Hayır

Evet

Hayır

23. Proje Koordinatörünün ve diğer kilit personelin özgeçmişleri projedeki rolünü gösterecek şekilde AB formatında (Ek F) doldurulmuş ve Başvuru Formuna eklenmiştir.

 

 

 

 

24. Bu proje için önerilen eğitim faaliyetlerinin müfredatı (Ek E) Başvuru Formuna eklenmiştir. *

 

 

 

 

25. Birim maliyeti 10.000 AVRO’yu aşan bir makine/ekipman alımı varsa bu alımlara ait proforma faturalar (Ek G) ve ekipmanın detaylı tanımı Başvuru Formuna eklenmiştir. *

 

 

 

 

(SADECE SÖZLEŞME MAKAMI’NIN KULLANIMI İÇİNDİR)

YORUMLAR:

 

 

 

 

 

 

 

İDARİ KONTROL SONUCU:  

Herhangi bir eksiklik yok                                     

 

Eksiklik bulunmuştur

 

Ek açıklama istenecektir

 

DOLDURAN KİŞİNİN ADI VE SOYADI :

 

 

TARİH:

 

İMZA:

 

Kayıt No:

(Sadece resmi kullanım içindir)

 

 

 
 VI. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

(BU BELGE BAŞVURU SAHİBİNİ TEMSİL ETMEYE YETKİLİ KİŞİ(LER) TARAFINDAN İMZALANACAKTIR )

 (LÜTFEN BU BELGEYİ AYRI OLARAK ZIMBALAYINIZ VE BAŞVURU FORMU İLE BİRLİKTE AYNI ZARFA KOYUNUZ.)

 

İLGİ: CFCU/TR0502.02/LDI

Bütçe Satırı: Avrupa Komisyonu Genel Bütçesi 22.020401 no.lu Kalemi

TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı

Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı Teklif Çağrısı (DOKAP-LDI)

 

Başvuru Sahibi:

 

Proje Başlığı:

 

Ortak(lar):

 

İstenen Hibe:

…………………....AVRO - %.......,.........

 

 

A. Başvuru Sahibi aşağıdakileri beyan eder:

·         Başvuru sahibi Başvuru Rehberi Bölüm 2.3’te belirtilen mali kaynaklara, profesyonel yeterliliklere ve niteliklere sahiptir.

·         Başvuru Formu Bölüm III.2 de belirtilen iyi ortaklık prensiplerine uymayı taahhüt eder.

·         Ortaklarıyla birlikte projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan sorumludur ve aracı olarak hareket etmeyecektir.

·         Başvuru Sahibi veya Ortakları Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1 (2)’de listelenen (a)dan (f) ye kadar olan kategorilerden herhangi birine girmemektedir.

·         Projesinin şartlı olarak kabul edilmesi durumunda, Başvuru Rehberi Bölüm 2.4’de belirtilen destekleyici belgeleri istenmesi halinde kısa sürede teslim edecektir.

 

Ayrıca, Başvuru Sahibi şu hususları beyan eder:

 

 

 

Başvuru Sahibi tarafından doldurulacak

Sözleşme Makamı tarafından doldurulacak

 

 

Evet

Hayır

Evet

Hayır

 

1. Başvuru Sahibi uygundur (Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1’deki kriterlere göre)

 

 

 

 

 

2. Birinci Ortak uygundur (Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.2’deki kriterlere göre) (eğer varsa)[10]

 

 

 

 

 

Başvuru Sahibi şu hususları beyan eder:

 

 

 

Başvuru Sahibi tarafından doldurulacak

Sözleşme Makamı tarafından doldurulacak

 

 

Evet

Hayır

Evet

Hayır

 

3. İkinci Ortak uygundur (Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.2’deki kriterlere göre) (eğer varsa)[11]

 

 

 

 

 

4. ….. Ortak uygundur (Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.2’deki kriterlere göre) (eğer varsa) 14

Not: Ortak sayısı kadar satır ekleyiniz.

 

 

 

 

 

5. Proje türü uygundur.

 

 

 

 

 

6. Başvuru sahibinin projeyi uygulayacak mali ve işletme kapasitesi vardır.

 

 

 

 

 

7. Başvuru Sahibinin yetkili yönetim organı, bu projeyi uygulama kararı almıştır.

 

 

 

 

 

8. Başvuru Sahibinin Beyanı, Başvuru Sahibi’ni temsil etmeye yetkili kişi(ler) tarafından imzalanmıştır.

 

 

 

 

 

9. Tarımsal kooperatiflerin kendi faaliyetleri kesinlikle kar amaçlı değildir 15

 

 

 

 

 

10. Başvuru sahibi, kalite sertifika belgesine sahiptir 16

 

 

 

 

 

11. Başvuru Sahibi, projenin uygulanması için kanunen ilgili makamlardan alınması gereken yetki belgesi, lisans veya diğer ilgili izinlere sahiptir 17

 

 

 

 

 

 

B. İMZA:

Ben, aşağıda imzası bulunan ve teklif için Başvuru Sahibi kurum/kuruluşta yetkili ve sorumlu kişi olarak, bu beyannamede verilen bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum.

Adı ve Soyadı:                                                                Tarih:                  

 

Pozisyon/Görev:                                                              İmza:

Adı ve Soyadı:                                                              Tarih:                 

 

Pozisyon/Görev:                                                           İmza:

 

(SADECE SÖZLEŞME MAKAMININ KULLANIMI İÇİNDİR)

YORUMLAR:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGUNLUK KONTROLÜ SONUCU:

 

Uygun

 

Uygun Değil

 

 

DOLDURANIN ADI VE SOYADI:

 

 

TARİH:

İMZA:

 


Kayıt No:(Sadece resmi kullanım içindir)

 

 

 
 VII. DEĞERLENDİRME TABLOSU

(SADECE SÖZLEŞME MAKAMININ KULLANIMI İÇİNDİR. BAŞVURU FORMU İLE BİRLİKTE VERMEYİNİZ)

 

İlgi: CFCU/TR0502.02/LDI

Bütçe Satırı: Avrupa Komisyonu Genel Bütçesi 22.020401 no.lu Kalemi

TR90 DÜZEY 2 Bölgesi Kalkınma Programı

Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı Teklif Çağrısı (DOKAP-LDI)

 

Başvuru Sahibi:

FINDIKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Proje Başlığı:

Doğu Karadeniz’de Kırsal Mimariye Restorasyon Elemanı Yetiştirme Projesi

Ortak:

Karadeniz Teknik Üniversitesi

İstenen Hibe:

………………..AVRO  -  %.......,.....

Tavsiye edilen Hibe:

………………..AVRO  -  %.......,.....

 

 

 

EVET

HAYIR

1. Son teslim tarihine uyulmuştur

 

 

2. Başvuru Formu, Kontrol Listesinde (Hibe Başvuru Formu’nun V.Bölümü) sözü geçen bütün kriterleri yerine getirmektedir.

 

 

Kontrol Listesi teyidi ………………….tarihinde ……………………………………..………/………..................................…………....tarafından yapılmıştır.

KARAR 1:

Komite, İdari Kontrolü geçtikten sonra Değerlendirmeye alınacak Proje Ön Teklifini tavsiye etmeye karar vermiştir.

 

 

 

 

 

KARAR 2:

Komite, Proje Ön Teklifini kabul etmiş ve en iyi Proje Ön Tekliflerini seçtikten sonra Başvuru Formunun tam olarak değerlendirilmesine geçmeye karar vermiştir.

 

 

 

 

 

KARAR 3:

A. Komite, mali çerçeve içinde yer alan ve en yüksek puanlı projeler arasından şartlı olarak kabul ettikten sonra Uygunluk teyidi için teklifi tavsiye etmiştir.

 

 

 

KARAR 3:

B. Komite, Uygunluk teyidini yerine getiremeyen şartlı olarak kabul edilmiş bir proje varsa, yedek listeye koyduğu ve mevcut mali çerçeve içerisinde yer alan en yüksek puanlı projeleri Uygunluk teyidi için tavsiye etmiştir.

 

 

 

 

3. Başvuru Rehberine (Bölüm 2.4) göre sunulan ve aşağıda yer alan destekleyici belgeler Başvuru Sahibinin ve Ortak(lar)ının (varsa) bütün uygunluk kriterlerine uyduğunu gösterir.

a. Başvuru sahibinin resmi kayıt belgesi ve tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi

 

 

 

b. Bütün ortakların resmi kayıt belgesi tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi

 

 

 

c. Başvuru sahibinin, bir bağımsız denetim şirketi, serbest muhasebeci mali müşavir veya yerel vergi dairesince onaylanmış, en son mali hesap durumu ( kar-zarar durumu ve önceki mali yılın bilançosu). Bilançosu olmayan yerel yönetimler ve diğer kuruluşlar onaylanmış en son kesin hesaplarını verirler.

 

 

d. Başvuru Sahibinin Yönetim Organının, belgeleri imzalama yetkisi olan kişi(ler)i de belirtir şekilde söz konusu projeyi uygulamak için aldığı karar

 

 

e. Başvuru Sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarının noter tasdiki-belgenin aslı sunulacak (Bu kişi(ler)in yetkisi ve sorumluluğu Başvuru Sahibinin yasal tüzüğünden veya kuruluş sözleşmesinden gelmiyorsa ek olarak Yönetim Kurulu’nun veya yetkili Yönetim Organının bu kişi(ler)i yetkilendirme kararının sureti gerekmektedir)

 

 

f. İlgili vergi dairesinden alınmış vergi kaydının veya vergi numarasını içeren belge. Başvuru sahipleri vergiden muafsa bu durumu ilgili belge ile ispatlamalıdırlar.

 

 

g. Kar amacı olmayan tarımsal amaçlı kooperatifler, kooperatif tüzüğünde, üyelere kar dağıtılmasını yasaklayan hükmü göstermek suretiyle faaliyetlerinin kesinlikle kar amacı gütmediğini ispat etmelidir veya Kooperatif Genel Kurulu’nun ortaklara kar dağıtmayacağı kararını beyan etmelidir.

 

 

h. Ek-I’deki formata uygun olarak hazırlanmış Tüzel Kişilik Belgesi sunulmuştur

 

 

i. Kamu Görevlileri ve Uyuşmazlıkların Çözümü İçin Taahhütnameler (Ek J’de sağlanan formatta) sunulmuştur

 

 

j. Ek-K’de belirtilen modelle uyumlu ve ödemenin yapılacağı banka tarafından onaylanmış mali kimlik formu

 

 

k. Kalite sertifika belgeleri (Başvuru Formu’nda bahsedilmiş ise)

 

 

l. Projenin uygulanması için kanunen ilgili makamlardan alınması gereken yetki belgesi, lisans veya diğer ilgili izinler

 

 

Uygunluk Kontrolü ………………tarihinde…….............................................................../........……......................………………. …………tarafından yapıldı.

KARAR 4:  

Komite, Rehberde belirtilen kriterlere göre uygunluğunun teyidini yaptıktan sonra projeyi hibe vermek üzere seçti

 

 

 

 

 

 

YORUMLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Lütfen Başvuru Sahibinin Yasal Statüsünü kurum/kuruluşun yasal tescil belgesinde yer aldığı şekli ile belirtiniz.

[2]        Lütfen ortakların yasal statüsünü kurum/kuruluşun yasal tescil belgesinde yer aldığı şekli ile belirtiniz.

[3]        “Hedef gruplar” projenin amaçları çerçevesinde, projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek gruplar/kuruluşlardır.

[4]        “Nihai Faydalanıcılar”, projeden uzun vadede, geniş anlamda, toplumsal veya sektörel boyutlarda yarar sağlayacak olanlardır.

[5]         2 ondalık hanesi kullanınız.

[6]        “Hedef gruplar” projenin amaçları çerçevesinde, projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek gruplar/kuruluşlardır.

[7]        “Nihai Faydalanıcılar” projeden uzun vadede geniş anlamda toplumsal veya sektörel boyutlarda yarar sağlayacak kişilerdir.

[8]            Lütfen Başvuru Sahibinin Yasal Statüsünü, kurum/kuruluşun yasal tescil belgesinde yer aldığı şekli ile belirtiniz.

[9]           Örneğin kar amacı gütmeyen, hükümet organı, uluslararası organizasyon gibi.

[10] Eğer ortağınız yoksa lütfen “geçerli değil” (GD) yazınız.

14                Eğer ortağınız yoksa lütfen “geçerli değil” (GD) yazınız.

15                Eğer tarımsal bir kooperatif değilseniz ve/veya yatırım projesine başvuruyorsanız lütfen “geçerli değil” (GD) yazınız.

16                Başvuru formunda herhangi bir kalite sertifikasından bahsetmediyseniz, lütfen “geçerli değil” (GD) yazınız.

17                Projeyi uygulamak için herhangi bir izin, lisans ve zaruri ruhsat gerekmiyorsa, lütfen “geçerli değil” (GD) yazınız.